محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

اولین جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو

محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.
اسامی ۷ متهم این پرونده به ترتیب عبارتند از:
متهم ردیف اول عباس ایروانی فرزند رضا، مدیر گروه عظام
متهم ردیف دوم امیر رضا رفیعی، فرزند پرویز، قائم مقام فروش گروه عظام
متهم ردیف سوم مرتضی روغنی‌ها فرزند علی، معاون امور بین‎الملل گروه عظام
متهم ردیف چهارم حامد خاتمی پور، فرزند اسماعیل، ترخیص کار گمرک
متهم ردیف پنجم مرداد علی کرم نیا، فرزند موسی، کارمند گمرک
متهم ردیف ششم حسن صفریان فرزند حسین، کارمند گمرک
متهم ردیف هفتم مهدی شهابی فرزند نصرالله، کارمند