رئیس‌جمهور آمریکا اقدام قانونگذاران دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا در آغاز تحقیقات استیضاح از او را «کودتا» توصیف کرد.

ترامپ: آنچه دارد اتفاق می‌افتد استیضاح نیست، کودتا است

رئیس‌جمهور آمریکا اقدام قانونگذاران دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا در آغاز تحقیقات استیضاح از او را «کودتا» توصیف کرد.