سفیر ما وظیفه دارد سرمایه‌گذار را بشناسد و اطلاعات در اختیار وی قرار دهد تا وارد ایران شود.

ظریف: وظیفه وزارت امور خارجه در دیپلماسی اقتصادی تسهیل‌گری است نه تصدی‌گری

وزیر امور خارجه در مجلس:
وظیفه وزارت امور خارجه در دیپلماسی اقتصادی تسهیل‌گری است نه تصدی‌گری.
سفیر ما وظیفه دارد سرمایه‌گذار را بشناسد و اطلاعات در اختیار وی قرار دهد تا وارد ایران شود.
اما وقتی وارد ایران می‌شود دستگاه‌های دیگر موظف هستند و چند صد ساعت باید صرف کنند تا مجوز بگیرند و این قسمت دیگر ربطی به وزارت امور خارجه ندارد.