طبق آیین‌نامه داخلی مجلس کمیسیون تلفیق بودجه دو هفته برای بررسی جزئیات و کلیات لایحه بودجه مهلت دارد که این مهلت تا دو هفته دیگر نیز قابل تمدید است.

اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه امروز انتخاب می‌شوند.

به گزارش سی نیوز، اولین جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور ۹۹ امروز (یکشنبه) برگزار می‌شود.

انتخاب رئیس و اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه اولین دستور کار این کمیسیون است.

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس کمیسیون تلفیق بودجه دو هفته برای بررسی جزئیات و کلیات لایحه بودجه مهلت دارد که این مهلت تا دو هفته دیگر نیز قابل تمدید است.