بررسی عملکرد بیمه پارسیان نشان از آن دارد که این شرکت نیز حجم اعظم درآمد خود را معطوف به بیمه های اجباری و عمومی می بیند و بیش از نیمی از درآمد این شرکت در پرداخت خسارت هزینه شده است.

بررسی عملکرد بیمه پارسیان نشان از آن دارد که این شرکت نیز حجم اعظم درآمد خود را معطوف به بیمه های اجباری و عمومی می بیند و بیش از نیمی از درآمد این شرکت در پرداخت خسارت هزینه شده است.

به گزارش سی نیوز، در ادامه بررسی عملکرد بورسی شرکت های بیمه که عموما درگیر فروش بیمه نامه های اجباری و عمومی هستند و این موضوع عاملی شده تا حجم قابل توجهی از درآمدهای خود را به پرداخت خسارت در این رشته ها اختصاص دهند، بیمه پارسیان نیز همسو با روند کلی صنعت بیمه پیش می رود؛ به طوری که در آبانماه سال جاری ۷۲ درصد از درآمد این شرکت از محل بیمه نامه های درمان، ثالث اجباری و بیمه عمر بوده که البته از این میان سهم بیمه ثالث با رقم ۱۲۰ میلیارد و ۱۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بسیار بیشتر از دیگر رشته های بیمه ای بوده است.

در آبان ماه کمترین میزان فروش بیمه نامه از سوی شرکت پارسیان برای بیمه های کشتی، حوادث و پول بوده است.

حال با این تفاسیر در زمینه پرداخت خسارت، شرکت پارسیان با وجود آنکه ۲۱۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان درآمد داشته، ۹۷ میلیارد و ۷۵۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خسارت پرداخت کرده و بیشترین حجم خسارت برای بیمه های ثالث اجباری و درمان بوده و این در حالی است که بیش از ۲.۵ برابر درآمد این رشته برای پرداخت خسارت در آبان ماه هزینه شده است.

همچنین در رشته بیمه زندگی- غیراندوخته دار نیز این شرکت در حدود دو برابر درآمد، خسارت پرداخت کرده است.

بررسی هشت ماهه فعالیت شرکت بیمه پارسیان حکایت از آن دارد که این شرکت ۷۰ درصد فروش خود را معطوف به بیمه های درمان، ثالث و زندگی می بیند و در سوی دیگر ۷۸ درصد خسارت پرداختی این شرکت مربوط به رشته بیمه های اعلامی است.

در مدت هشت ماهه، بیشترین فروش این شرکت مربوط به بیمه ثالث بوده که بیشترین خسارت پرداختی نیز برای همین بیمه نامه بوده است.

بررسی ها نشان از آن دارد که این شرکت در رشته بیمه نامه های درمان، ثالث، بدنه، مسئولیت، مهندسی و زندگی بیش از نیمی از درآمد خود را برای پرداخت خسارت اختصاص داده است و در مجموع با وجود درآمد ۱۵۷۸ میلیارد و ۹۸۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی، ۸۹۸ میلیارد و ۱۰۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان یعنی ۵۷ درصد از درآمد خود را صرف پرداخت خسارت کرده است.