دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ایده های تولید محور مورد حمایت جدی قرار می گیرد ساری- ایرنا- دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری…

  • ایده های تولید محور مورد حمایت جدی قرار می گیرد

    دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری

    ایده های تولید محور مورد حمایت جدی قرار می گیرد

    ساری- ایرنا- دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری…