شرکتهای دانش بنیان ۶۰ هزار میلیارد تومان فروش داشتند کرمانشاه – ایرنا – معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: شرکتهای دانش بنیان کشور سال گذشته بیش…

  • شرکتهای دانش بنیان 60 هزار میلیارد تومان فروش داشتند

    شرکتهای دانش بنیان ۶۰ هزار میلیارد تومان فروش داشتند

    کرمانشاه – ایرنا – معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: شرکتهای دانش بنیان کشور سال گذشته بیش…