عملکرد شاخصه های بازار سهام نشان میدهد بازار در شرایط مناسبی قرار دارد؛ در معاملات روز سه شنبه تعداد نمادهای دارای صف خرید نزدیک ۳ برابر تعداد نمادهای دارای صف فروش بود.

عملکرد شاخصه های بازار سهام نشان میدهد بازار در شرایط مناسبی قرار دارد؛ در معاملات روز سه شنبه تعداد نمادهای دارای صف خرید نزدیک ۳ برابر تعداد نمادهای دارای صف فروش بود.