سخنگو کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن تشریح بررسی های جلسه کمیسیون متبوع خود از حضور وزیر فرهنگ در این جلسه خبر داد.

سخنگو کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن تشریح بررسی های جلسه کمیسیون متبوع خود از حضور وزیر فرهنگ در این جلسه خبر داد.