یک منبع دیپلماتیک عالی رتبه گفت، دور دوم مذاکرات ثبات استراتژیک روسیه – آمریکا سی سپتامبر (هشتم مهرماه) در ژنو برگزار خواهد شد.

یک منبع دیپلماتیک عالی رتبه گفت، دور دوم مذاکرات ثبات استراتژیک روسیه – آمریکا سی سپتامبر (هشتم مهرماه) در ژنو برگزار خواهد شد.