بر اساس اعلام مسئولان، کار واکسیناسیون کارگران در شهرکهای صنعتی با سرعت ادامه دارد و به زودی به پایان می رسد به نحوی که ۵۰ درصد کارگران شهرک های صنعتی استان تهران تاکنون واکسینه شده اند.

بر اساس اعلام مسئولان، کار واکسیناسیون کارگران در شهرکهای صنعتی با سرعت ادامه دارد و به زودی به پایان می رسد به نحوی که ۵۰ درصد کارگران شهرک های صنعتی استان تهران تاکنون واکسینه شده اند.