وزیر جهاد کشاورزی گفت: انتقال آب از سد میرزای شیرازی که اصلی‌ترین مطالبه مردم خفر است، با مدلی که با نماینده مردم این شهرستان توافق کردیم دنبال می‌شود و امیدواریم این حقابه تخصیص یافته و کار انتقال اجرایی شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: انتقال آب از سد میرزای شیرازی که اصلی‌ترین مطالبه مردم خفر است، با مدلی که با نماینده مردم این شهرستان توافق کردیم دنبال می‌شود و امیدواریم این حقابه تخصیص یافته و کار انتقال اجرایی شود.