نماینده لبنان از فراکسیون وفا به مقاومت اعلام کرد، مداخله آمریکا در پرونده انفجار بندر بیروت با هدف بازداشتن مسؤولان لبنانی برای خارج کردن تحقیقات از دایره سیاسی سازی است.

نماینده لبنان از فراکسیون وفا به مقاومت اعلام کرد، مداخله آمریکا در پرونده انفجار بندر بیروت با هدف بازداشتن مسؤولان لبنانی برای خارج کردن تحقیقات از دایره سیاسی سازی است.