یک ایرانی، طرحی را برای حمایت از داوران بین‌المللی در تمامی مسابقات رسمی به فدراسیون جهانی فوتبال و کمیته بین المللی المپیک ارائه کرده که در صورت موافقت با آن، پرچم کشور داوران نیز روی لباس آن ها در هنگام برگزاری مسابقات، درج می‌شود.

یک ایرانی، طرحی را برای حمایت از داوران بین‌المللی در تمامی مسابقات رسمی به فدراسیون جهانی فوتبال و کمیته بین المللی المپیک ارائه کرده که در صورت موافقت با آن، پرچم کشور داوران نیز روی لباس آن ها در هنگام برگزاری مسابقات، درج می‌شود.