معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: باید برای حل مشکلات کشور از نیروهای کارآمد و متخصص استفاده کرد و به آنان میدان داد و همان الگوی دفاع مقدس را سرلوحه کار قرار داد و این دولت اعتقاد راسخ دارد که هیچ بن بستی در کشور وجود ندارد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: باید برای حل مشکلات کشور از نیروهای کارآمد و متخصص استفاده کرد و به آنان میدان داد و همان الگوی دفاع مقدس را سرلوحه کار قرار داد و این دولت اعتقاد راسخ دارد که هیچ بن بستی در کشور وجود ندارد.