اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی تا ۱۵ آبان فرصت دارند در “پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری” شرکت کنند.

اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی تا ۱۵ آبان فرصت دارند در "پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری" شرکت کنند.