سرپرست تیم‌های کشتی ارتش روسیه از میزبانی بسیار خوب ایران از رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی نظامیان جهان قدردانی کرد.

سرپرست تیم‌های کشتی ارتش روسیه از میزبانی بسیار خوب ایران از رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی نظامیان جهان قدردانی کرد.